مطلب جدید

به موجب مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي كليه مشمولان فوق ديپلم و بالاتر حداكثر 6ماه پس از فراغت از تحصيل مهلت دارند تا خود را جهت انجام دوره ضرورت معرفي نمايندو چنانچه در مدت فوق ( 6 ماه پس از فراغت از تحصيل ) در مقطع بالاتر پذيرفته شوندمجاز به ادامه تحصيل خواهند بود.

نظر به اين كه عده اي از مشمولان وظيفه پس از مدت زمان 6 ماه در دانشگاه پذيرفتهمي شوند لذا قادر به ادامه تحصيل نخواهند بود . از آنجاكه اين امر مشكلاتي را برايعده‌اي از جوانان ايجاد كرده بود حسب پيشنهاد سازمان وظيفه عمومي به ستاد كلنيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا محدوديت فوق براي ادامهتحصيل حذف گرديد.بر اين اساس كليه مشمولان فوق ديپلم و بالاتر حداكثر تا 6 ماهه پساز فراغت از تحصيل خو را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفي نمايند و مرتكب غيبتنشوند.ليكن خارج از مدت 6 ماهه در دانشگاه پذيرفته شوند از معافيت تحصيلي برخوردارخواهند شد .
كساني كه قبلاً به خدمت اعزام شده و در حال خدمت هستند نيز شامل اين مصوبه بودهو از خدمت ترخيص خواهند شد.
منتشر شده در بخش: مدیریت فرهنگی
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |