Banners

   کمينه

Enter Title

   کمينه

مراحل اخذ کارآموزی:

 

1)پس ا انتخاب واحد درس کارآموزی دانشجو حداکثر تا 2 هفته از شروع ترم مربوط

 

فرم معرفی نامه کارآموزی به همراه فرم گزارش کارهفتگی را از طریق پرتال مرکز به

 

نشانی www.uastgdksh.ac.ir منویمربوط به آموزشی -پژوهشی ویا کافی نت

 

دانشگاه واقع در جنب سالن تربیت بدنی وریافت و توسط دانشجو تکمیل و امضاءشود.

 

2)سپس دانشجو فرم مذکور را به مدیر محترم گروه ارائه و پس از مشخص کردن محل

 

کارآموزی و استاد کارآموزی توسط ایشان امضاءمی شود.

 

3)در مرحله بعد فرم مذکور به همراه پرینت انتخاب واحد به مدیرآموزش تحویل وتوسط

 

ایشان امضاءوتایید می شود.

 

4)فرم مذکور را به دبیرخانه تحویل و پس از شماره مهر به شرکت مورد نظر تحویل

 

نمایید.از تاریخ شماره معرفی نامه توسط دبیرخانه 240 ساعت یا360 ساعت کارآموزی

 

شروع می شود.

 

5)پس از گذراندن مدت زمان کارآموزی فرم مذکور توسطمسئول شرکت مربوطه مهر و

 

امضاء می شود و به همراه فرم گزارش کار هفتگی که توسط دانشجو تکمیل می

 

شود و به تایید شرکت مربوط رسانده می شود فرم ها در اختیار مدرس مروط قرار می

 

گیرد.

 

6)پس از تایید گزارش کارآموزی توسط مدرس نمره درس در فرم اعلام نمره گزارش

 

شده در 2 نسخه اعلام می شود و به امضاء مدرس رسانده می شود.

 

7)فرم اعلام نمره گزارش شده در 2 نسخه پس از اعلام نمره مدرس به تایید مدیر

 

گروه رسانده و سپس فرم مذکور در اختیار مدیرآموزش قرر می گیرد.

 

8)پس از امضاء فرم کارآموزی توسط مدرس - مدیر گروه و مدیر آموزش که به ترتیب

 

انجام می شودفرم مذکور به دبیرخانه تحویل وپس از شماره شدن به کارشناس ترمی

 

یا پودمان تحویل و نمره ثبت می شود.

 

 

برای مشاهده فرم گزارش هفتگی ومعرفی نامه کارآموزیاینجا کلیک کنید.