دوره های آموزش عالی تکمیلی

   کمينه

در راستای ارتقای علمی، فنی و مهارتی نیروی انسانی، ساماندهی و استانداردسازی آموزش های

نیروی کار کشور و با استناد به آیین نامه آموزش های علمی کاربردی مصوب جلسه 369 شورای

عالی انقلاب فرهنگی مورخ 17/11/1374 و آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب

1/8/91 هیئت محترم وزیران؛ دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی برگزار می گردد.

لازم بذکر است دوره های فوق بصورت تک پودمان در قالب نظام واحد ساعتی تعریف شده و در

پایان هر دوره چنانچه نمره قبولی اخذ شود،گواهینامه تک پودمان مربوط به آن دوره جهت مهارت آموز

صادر می گردد که این گواهینامه به تاييد دانشگاه و مرکز آموزشهای عالی آزاد خواهد رسید.

ضمنا" آن دسته از گواهینامه ها که در راستای یک حوزه حرفه ای مشخص باشند براساس

ضوابط و مقررات مربوطه،قابليت تجميع به يک مقطع تحصيلی و صدور مدرک دانشگاهی مورد

تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری  را دارا می باشد.